Medezeggenschap

Cliëntenraad: Meepraten over zorg

Het kan altijd beter. Maar over wat beter is, kunnen meningen ver uiteenlopen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de belangen strijdig zijn. Cliënten hebben niet altijd dezelfde belangen als medewerkers en daarom is voor een zorgorganisatie niet alleen de Ondernemingsraad van belang, maar ook de Cliëntenraad. Dat is zelfs bij wet zo geregeld. De cliënt staat altijd voorop! De Cliëntenraad denkt en praat mee over het beleid van Carinova en heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Cliëntenraad
De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten van thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. De raad bestaat uit leden met o.a. extra deskundigheid in zorg, beleid en financiën. De cliëntenraad richt zich op beleid en andere zaken die voor heel Carinova gelden of op zijn minst voor een groot deel van de cliënten van Carinova. De cliëntenraad heeft daarbij steeds de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor ogen en stelt ook hier de cliënt voorop. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. De cliëntenraad is het formele overlegorgaan voor raad en bestuur en directie zoals aangegeven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 

De cliëntenraad is onafhankelijk, hun meningen en beslissingen worden niet gestuurd door Carinova. Wel is er regelmatig overleg met het management van Carinova.

Cliëntenparticipatie
Als Carinova willen we gesprekspartner zijn voor alle inwoners in ons werkgebied op het terrein van zorg, wonen en welzijn.  Om dat goed in te vullen is een actieve dialoog noodzakelijk met betrokkenen zoals bijvoorbeeld onze bewoners, familieleden, huurders van appartementen, vrijwilligers en betrokken burgers uit de samenleving.  

Lokaal overleg
Naast de hierboven genoemde cliëntenraad wordt rond meerdere woonzorglocaties lokaal overleg georganiseerd. Deelnemers aan dit overleg zijn een afspiegeling van zowel woonzorg- als thuiszorg cliënten/vertegenwoordigers, vrijwilligers en belanghebbenden. Een bredere invulling. Onderwerpen van overleg zijn alle thema’s die direct betrekking hebben op het dagelijkse leven op en/of direct rondom de locatie. Verder kan er gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden aan de cliëntenraad, raad van bestuur en directie.

Cliëntenpanels
Voor cliënten thuiszorg in gebieden waar geen woonzorglocaties zijn gaan we in 2018  werken met cliëntenpanels. Bij het overleg met cliëntenpanels is ook een vertegenwoordiging van de cliëntenraad aanwezig. Het meedenken vanuit cliëntenpanels en hun inbreng zijn van groot belang. Cliëntenpanels kunnen ook gevraagd en ongevraagd advies gegeven geven aan de cliëntenraad, raad van bestuur en directie.

Informatie
Hebt u een vraag of een opmerking voor de cliëntenraad? Of zou u zelf graag lid willen worden van de cliëntenraad? Neem gerust contact met ons op.

De cliëntenraad is telefonisch bereikbaar op dinsdagen en woensdagen via tel. 06 106 480 85. Via  e-mail kunt u de cliëntenraad bereiken via cliëntenraad@carinova.nl

De Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Carinova bestaat uit 9 OR-leden . Binnen de Ondernemingsraad zijn alle bedrijfsonderdelen van Carinova vertegenwoordigd, t.w. Woon- en Thuiszorg, Carinova WMO Diensten BV , Carinova Services BV en de Ondersteunende Diensten.

De Ondernemingsraad vergadert 1x per week. Daarnaast vindt er 1x per 4 weken een overlegvergadering met de bestuurder plaats.

De ondernemingsraad van Carinova heeft gekozen voor een vorm van medezeggenschap dat past bij de huidige organisatie, waar gewerkt wordt met zelfsturende teams. Binnen de zeggenschap én medezeggenschap van Carinova wordt gewerkt met een participatieparagraaf. In grote lijnen betekent dit dat voorafgaand aan het opmaken van beleid er een opdrachtverlening wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze medewerkers kunnen participeren bij het opmaken van het beleid. Deze opdrachtverlening wordt toegelicht en besproken met de OR. Afhankelijk van het onderwerp kan de OR zelf een OR-lid laten deelnemen aan een participatiewerkgroep of er wordt een OR-lid als contactpersoon toegewezen voor de participatie-werkgroep. De OR heeft in dit geval een meer controlerende rol.

Met deze manier van werken kunnen betrokken en/of deskundige medewerkers meewerken aan het ontwikkelen van nieuw beleid en het nemen van belangrijke besluiten. Hiermee wordt de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.