Hier heeft u recht op in een locatie (Wlz)

Carinova woonzorg is er tevens voor mensen die recht hebben op zorg in een woonzorglocatie met een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De langdurige zorg in instellingen is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Op de website van het Zorginstituut vindt u in het Wlz-kompas informatie over de zorg en aanvullende diensten bij langdurige zorg in een instelling. Klik daarvoor op de volgende link: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas

Ook is er meer informatie beschikbaar over de verschillende leveringsvormen van de Wlz zorg. Voor de brochure 'Hoe wilt u uw zorg in 2019 geleverd hebben in de Wlz' Klik hier.

Cliëntenraad 
De cliëntenraden voegen veel toe aan de kwaliteit van de zorgverlening. Als cliënt, familielid of mantelzorger kunt u zelf lid worden van de cliëntenraad. Zo kunt u direct meepraten en meebeslissen. Hoe beleven mensen de zorg? Wat zou er beter kunnen worden geregeld? We roepen u daarom graag op om lid te worden. Maar ook als u vragen of opmerkingen hebt over de zorg- en dienstverlening kunt u deze doorgeven de cliëntenraad. Voor de folder, klik hier.

Aanvullende zorg
Carinova biedt ook mogelijkheden voor extra dienstverlening in de vorm van aanvullende zorg. Als u graag aanvullende zorg of extra zorg wenst dan kunt u een zorgabonnement afsluiten. U leest hier meer over onder zorgabonnementen

Eigen bijdrage
Als u in een zorginstelling of intensieve zorg thuis ontvangt, dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Of voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK int de eigen bijdrage voor de Wlz en Wmo in opdracht van het ministerie VWS en de gemeenten.  Met de eigen bijdrage betaalt u mee aan de kosten van de zorg. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Met de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kunt u stap-voor-stap uw eigen bijdrage berekenen. U kunt de eigen bijdrage voor de Wmo (bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden) en de Wlz (bijvoorbeeld zorginstelling) berekenen. Klik hier voor de rekenhulp

BOPZ
Artikel 60 uit de Wet Bopz beschermt de rechten van iemand die gedwongen opgenomen wordt. Meer informatie over de Wet Bopz en hoe het CIZ hiermee omgaat leest u de volgende folder. Voor deze folder klik hier.  

Maaltijden
Carinova Woonzorg maakt het u graag gemakkelijk. De firma Huuskes verzorgt de maaltijdvoorziening voor u. Klik hier voor meer informatie.

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de onze website. Klik hier.

Klachtenregeling
Carinova ziet graag tevreden cliënten. Als onze medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in. Toch kan het zijn dat er zaken zijn waarop u ons wilt attenderen of waar u een klacht over wilt indienen. Komt u er met de directe medewerkers niet uit dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachten bemiddelaar. Deze is niet in dienst van Carinova en daardoor onpartijdig. Hier zijn overigens geen kosten voor u aan verbonden. Uiteindelijk vinden wij het belangrijk dat onze zorg maximaal aansluit bij de individuele wensen. Voor meer informatie klik hier

Algemene informatie 
Voor algemene informatie over de Carinova organisatie verwijzen wij graag naar de folder 'Zorg voor u, vertrouwd dichtbij'. via deze folder krijgt u een goed beeld waar Carinova voor staat en wat de organisatie voor u kan betekenen. Voor de folder, klik hier.